BAN CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 888casino login

Với sứ mạng Đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao Khoa học và Công nghệ, phục vụ cộng đồng, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.